Bättre luft och bättre miljö

Faktum är att luften på många håll i världen har förbättrats under de senaste 20 åren! Vi har genom gemensamma ansträngningar lyckats göra tidigare smutsig teknik renare och i många fall lyckats stoppa den vid källan. Ett exempel är effektivare motorer och den katalytiska avgasreningen av bilar. Miljölagstiftningen och människors miljömedvetande har drivit fram effektivare luftrening på många områden. Men på både utemiljön och innemiljön ställs idag högre krav än förr.

Förbättra din närmiljö

Även om luften i din del av världen blivit bättre finns tyvärr miljöer, främst i stadskärnor, där uteluften inte är hälsosam. Då gäller det att ta hänsyn till det och skydda människorna med bra tilluftsfilter. Normalt är dock huvudsyftet med filtren att skydda ventilationsanläggningens känsliga delar till så låg kostnad som möjligt. Genom att hålla anläggningen ren, spar du både energi och förbättrar miljön i ett större perspektiv. Tänk på att filtren är en förbrukningsartikel som också kan belasta miljön om valet är ogenomtänkt eller slentrianmässigt. Du kan påverka både din närmiljö, och miljön i stort, genom att välja rätt.

Ventilationsstandarden EN13779:2007

Ventilationsstandarden EN13779:2007 kategoriserar utomhusluften i klass ODA 1–3 (Out Door Air) samt ger rekommendationer om val av filtreringsnivå för att åstadkomma god inomhusluft (IAQ, Indoor Air Quality). Luftföroreningar kan förekomma i partikelform (damm) eller i molekylär form (gas). Standarden anger kriterier för inomhusluftens kvalitet samt ger rekommendationer om val av filterklass.

Klassificering av utomhusluftens kvalitet

Kontrollera din luft!

PM2,5 och PM10, visar koncentrationen av partiklar mindre än 2,5 respektive 10 um och anges i μg/m³. Höga partikelhalter är ofta en indikator på förekomst av förhöjda värden av gasformiga luftföroreningar.

Många skadliga ämnen bärs av luftens allra minsta partiklar, vilket gör det extra angeläget att avskilja dessa i t ex stadsmiljöer. Ventilationsstandarden EN13779 rekommenderar minst tilluftsfilter i klass M5-F9 och framhåller CO2 halten som indikator på hur bra ventilationen är. CO2 är bland annat en mänsklig utandningsprodukt och en hälsosam luftmiljö kräver god luftväxling. CO2-halten bör inte överskrida 1000 PPM. Vid nivåer däröver mår vi dåligt och jobbar sämre. När luften byts ofta i lokalen späds eventuella skadliga emissioner från t ex byggnadsmaterial och laserskrivare så att luften hålls frisk. Observera att igensatta luftfilter kan reducera luftflödet väsentligt!

Klassificering av inomhusluftens kvalitet. Föreslagna kriterier för inomhusluftens kvalitet, IAQ (Indoor Air Quality) enligt EN13779.

Bra inomhusluft kräver bra frånluftsfilter!

Inomhus alstras partiklar av människors aktivitet. Detta stoft består i vanlig kontorsmiljö av t ex textilfibrer från kläder och mattor och ger frånluften en annan artikelfördelning än utomhusluften. De grövre fraktionerna kan snabbt sätta igen frånluftsfiltren och allvarligt försämra inomhusmiljön genom nedsatt luftväxling.

Regelbundna filterbyten är viktigt!

Filterklasser

Filters reningsgrad klassificeras enligt standard EN779:2012 där ett standardiserat syntetiskt stoft ett sk ASHRAE-stoft matas in i filtret i sekvenser. Viktavskiljningen av detta stoft kan ge en god bild av filtrets kapacitet i frånluftsapplikationer. Normal tilluft har dock en annan sammansättning med större andel finare partiklar än ASHRAE-stoftet. Detta gör att tilluftsfiltrens livslängd inte direkt kan bedömas efter EN779-protokollens uppgivna stofthållning. Oberoende av vilken reningsgrad som väljs ger regelbundenhet i filterbytena säkerhetsmarginaler för ditt företag så att inte energikostnaderna drar iväg eller att dålig luftväxling sänker arbetsförmågan och ger otrivsel på arbetsplatsen.

Välj förnybara filtermaterial

Avslutningsvis, prioritera alltid luftfilter med förnybara eller re-cirkulerbara material så som PLA och stål i så stor utsträckning som möjligt. Det är viktigt eftersom filtrets livscykel avslutas med förbränning. Då får du både ren luft i din närmiljö och bidrar till att CO2-halten i jordens atmosfär inte ökar i onödan.

Ladda hem vår broschyr
”Råd vid val av filterklass” (PDF).

 

Ladda hem vår broschyr ”Reducera ditt företags
klimatpåverkan med förnyelsebara luftfilter” (PDF).