Att sträva efter bättre kvalitet och en bättre miljö är ett ständigt pågående projekt hos oss på Dinair och vi är självklart certifierade enligt ISO 9001 och 14001.

Miljö- och kvalitetspolicy

Dinair arbetar med utveckling, tillverkning och försäljning av luft- och stoftavskiljningsfilter. Vår betydande miljöpåverkan uppkommer främst ifrån råmaterial, transporter samt rådgivning till kund. Syftet med våra filter och vår rådgivning är bättre luftmiljö och lägre energiförbrukning. För att minska utsläppen råder vi våra kunder att använda våra miljöfilter.

Vi utvecklar och ständigt förbättrar vårt miljö- och kvalitetsarbete tillsammans med kunder och leverantörer för att kunna uppfylla kundernas krav så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Vi arbetar med god marginal till gällande lagstiftning och håller oss informerade för att uppfylla kommande krav på marknaden.

Vi prövar ständigt vår verksamhet utifrån kretsloppstanken. Dinair strävar att använda återvinningsbara/miljöanpassade råmaterial i så stor utsträckning som möjligt.

Vi förebygger och kontinuerligt minskar miljöpåverkan vid utveckling av våra produkter, tjänster och tillverkningsprocesser.

Vid bedömning av affärspartners beaktar vi aktivt miljö/kvalitetsarbete som en merit och väljer samarbetspartners, speditörer, konsulter, entreprenörer och leverantörer att uppmuntras till högre grad av miljö- och kvalitetsmedvetenhet.

Dinair informerar och motiverar all personal så att hela företaget ska kunna arbeta för bättre miljö och kvalitet.