Bedre luft og et bedre miljø

Det er et faktum at luftkvaliteten mange steder i verden har blitt bedre i løpet av de siste 20 årene. Takket være felles innsats har vi lykkes i å gjøre teknologi som tidligere var skitten renere, og i mange tilfeller fjerne selve årsaken ved kilden. Et godt eksempel på dette er de mer effektive motorene og katalysatorene som brukes i eksosanlegget på biler.

Miljølovgivning og større miljøbevissthet har ført til mer effektiv luftfiltrering på en rekke områder. Likevel er kravene til forbedring av utendørs og innendørs miljø større i dag enn noen gang tidligere.

Forbedre omgivelsene dine

Selv om luftkvaliteten i din del av verden har forbedret seg, finnes det dessverre miljøer, for det meste i bysentra, der uteluften er helseskadelig. Under slike forhold bør dette motvirkes ved å introdusere effektive tilluftsfiltre. Vanligvis er imidlertid filterets hovedoppgave å sikre en mest mulig kostnadseffektiv beskyttelse av ventilasjonsanleggets mest sensitive deler og komponenter. Ved å sørge for at installasjonen holdes ren, sparer du energi og forbedrer miljøet i et bredere perspektiv. Husk at filtre er forbruksvarer, og at disse også kan belaste miljøet dersom de velges for fort eller uten gjennomtenking. Du kan påvirke omgivelsene, og miljøet generelt, ved å velge riktig filter.

Ventilasjonsstandard EN13779:2007

Ifølge ventilasjonsstandard EN13779:2007 kategoriseres uteluft i tre grupper, fra klasse ODA 1 til ODA 3. Standarden spesifiserer også anbefalinger med hensyn til valg av filtreringsnivå for å oppnå et komfortabelt og sunt inneklima (IAQ). Forurensning kan forekomme som partikler (støv) eller molekulært (gass). Standarden gir et kriterium for inneklima, og anbefalinger for valg av filterklasse.

Klassifisering av utendørs luftkvalitet

Sjekk luftkvaliteten din!

PM2.5 og PM10 viser konsentrasjoner av partikler under henholdsvis 2,5 og 10 um, og uttrykkes i μg/m³. Høye partikkelkonsentrasjoner er ofte en indikasjon på høyere verdier av forurensede gasser.

Mye skadelig forurensning føres av de aller minste luftpartiklene. Derfor er det enda viktigere at de fjernes, spesielt i urbane miljøer. Ventilasjonsstandard EN13779 anbefaler tilluftsfiltre av minst klasse M5-M9, og legger vekt på CO2-innhold som indikator på ventilasjonens virkning. CO2 er blant annet et biprodukt av menneskers utånding. Et miljø med sunn luft avhenger av at luften skiftes ut regelmessig.

CO2-innholdet bør ikke overgå 1000 PPM. Vi føler oss mindre vel og yter mindre effektivt når nivået overskrider denne grensen. Når luften i en bygning skiftes ut, fortynnes skadelige utslipp (f.eks. fra byggematerialer og laserskrivere), slik at luften forblir frisk. Vær oppmerksom på at skitne og tette luftfiltre kan redusere og hindre luftstrømmen dramatisk!

Klassifisering av innendørs luftkvalitet. Foreslåtte kriterier for IAQ (innendørs luftkvalitet) i henhold til EN13779.

Godt inneklima avhenger av et godt tilluftsfilter!

Luftbårne partikler innendørs genereres av menneskelig aktivitet. Disse substansene genereres i dagligdagse kontormiljøer, av bl.a. tekstilfibre fra klær og tepper. Derfor har avtrekksluften en annen partikkeldistribusjon enn uteluften. De mer grove fraksjonene kan fort tette og blokkere avtrekksfilteret og gjøre innemiljøet langt verre ved å redusere ventilasjonen.

Det er viktig å skifte filter regelmessig!

Filterklassifisering

Et filters filtreringseffektivitet klassifiseres i henhold til standard EN779:2012, der et standardisert syntetisk materiale, såkalt ASHRAE-støv, føres inn i filteret gjennom en rekke operasjoner. Fjerning av støv kan gi en god indikasjon på filterets kapasitet når det brukes til avtrekk. Vanlig tilluft har imidlertid en annen sammensetning, med en større andel av små partikler enn ASHRAE-støv. Dette betyr at tilluftsfilterets levetid ikke kan bestemmes direkte ut fra testprotokoller basert på EN 779. Uavhengig av hvilket effektivitetsnivå som velges for filteret, vil jevnlig utskifting av filtre hindre at bedriftens energikostnader øker eller at dårlig luftutskiftning får en negativ effekt på ytelse, som igjen ville ført til ubehag og manglende trivsel på arbeidsplassen.

Velg fornybart filtermateriale

Til slutt må du såfremt det lar seg gjøre alltid prioritere luftfiltre laget av fornybart eller resirkulerbart materiale, som f.eks. PLA og stål. Dette er viktig fordi luftfilterets livssyklus ender med forbrenning. Ikke bare drar du nytte av ren luft rundt deg, du kan også bidra til å bedre miljøet ved å unngå unødvendig økning av CO2-nivået i jordens atmosfære.

 

Last ned brosjyren ”Råd vid val av filterklass” (PDF) (kun på svensk).

 

Last ned brosjyren ”Reducera ditt företags klimatpåverkan med förnyelsebara luftfilter” (PDF) (kun på svensk).