Boskapsmiljöer

Förebygga kostsamma PRRS-utbrott

PRRS står för Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome och är en virussjukdom som upptäcktes för första gången i USA i slutet av 1980-talet. Trots över 25 års intensiv forskning och insatser för att bekämpa viruset är och förblir det ett stort hot mot grisbesättningar i USA och andra länder. Visserligen har man de senaste tio åren lyckats minska de produktivitetsförluster som sjukdomen vållar i unggrisbesättningar, men framgångarna sammanfaller med avsevärt ökade förluster för avelsbesättningar.

Visserligen är ett PRRS-utbrott inte den enda risk som en suggbesättning utsätts för och som uppfödaren måste ta hänsyn till när man ska fördela kapital för driften, men det är ändå en avsevärd fara som måste övervägas med tanke på hur ett utbrott kan påverka produktionen och kostnaderna. Sannolikheten för att drabbas av förluster av på grund av luftburet PRRS-virus ökar om din verksamhet ligger inom en mils radie från en annan grisuppfödare. Detta är en mycket virulent smitta som kan färdas med luften i en mil eller mer, och dess otroligt snabba mutationshastighet gör det svårt att ta fram ett vaccinationsprogram som fungerar.

Produktivitetsförluster på grund av PRRS-virus inom grisavelsbranschen i USA uppgår till
664 miljoner USD per år, en ökning från 560 miljoner USD 2005,
vilket motsvarar en förlust på 1,8 miljoner USD per dag för den amerikanska grisköttsindustrin

Ytterligare 477,8 miljoner USD beräknas gå förlorade varje år
beroende på kostnader relaterade till sjukdomsutbrott, inklusive för djurvård och biosäkerhet

Plötsliga utbrott av PRRS-virus vid fyra avelsbesättningar i Illinois
beräknades kosta 100, 170, 428 respektive 510 dollar per avelsssugga,
baserat på minskningen i produktionen av avvanda kultingar och ökade behandlingskostnader 

Ett fyra månader långt utbrott i en besättning med 250 suggor i Minnesota
beräknades kosta 59 000, motsvarande 236 dollar per avelssugga, under ett års tid efter utbrottet

En grisuppfödare som drabbades av en endemisk PRRS-virusinfektion i kultingstallet rapporterade att  
intäkterna minskade med 70 % varav 5 dollar per gris kunde hänföras till till kultingfasen enbart,
inräknat sämre tillväxt, ökad foderomvandlig och större dödlighet

profitability.

Studier utförda av Swine Disease Eradication Center vid Minnesota University visar att risken för indirekt spridning av PRRS-viruset kan reduceras genom ett heltäckande biosäkerhetsprogram där luftiltrering ingår. Olyckligtvis är de flesta ventilationssystem i grisstallar oftast avsedda för att tillföra uteluft och reglera inomhustemperaturen och inte alls för luftfiltrering. Ett effektivt luftfiltreringssystem fångar emellertid upp luftburna virus som PRRS och andra vanliga hot som bl.a. PED-virus, influensavirus och SEP (mycoplasma hyopneumoniae) och ser till att de inte kommer in i stallarna och sprids överallt.

 

AAF vet att grisuppfödare utsätts för allvarliga hot från det virulenta och kostsamma PRRS-viruset och andra patogener som kan få allvarliga konsekvenser för din besättning, dina produktionsnivåer och driftkostnader. Vårt mål är att ge dig all den information du behöver för att kunna bedöma vilka risker som föreligger och de strategier för investering i filtrering som är nödvändiga för att reducera riskerna och bedöma den förväntade avkastningen för investeringen. AAF erbjuder lösningar för luftfiltrering och klimatreglering som uppfyller de unika behov som din verksamhet har och som skyddar såväl djurhälsa som lönsamhet.

Lösningar och tjänster

Document Finder
Kontakta oss
Mail
Top of Page