Datacenter

Kampen mot korrosiva föroreningar

Den avgörande betydelsen av god inomhusluftskvalitetLuftkvaliteten i datacenter är viktigare än någonsin förr. Ett datacenter har unika krav och stränga regelverk jämfört med typiska kommersiella byggnader. Partiklar och frätande gasformiga kontaminanter har blivit ett allvarligt problem för datacenter och serverrum. Det finns fall där korrosion på elektroniska komponenter har lett till att utrustning havererat oåterkalleligt på grund av miljöfaktorer som exempelvis låga halter korrosiva gaser. Den här typen av kontaminanter kan komma in i ett datacenter på flera sätt, till exempel via ventilationssystem med uteluftinlopp, från närliggande inomhusutrymmen och de kan också följa med de personer som rör sig i anläggningen eller andra viktiga områden.

Gaser med svavelhalter, t. ex. svaveldioxid (SO2) och vätesulfid (H2S), är de vanligaste gaserna som orsakar korrosion på elektronisk utrustning. När de väl kommit in i ett datacenter eller serverrum leder gaskontaminanterna till förstörda kopparytor och silverlödningar som används på datorers kretskort, vilket leder till oregelbundna och hårda fel. De här formerna av korrosion kan orsaka fel genom att antingen hindra elektrisk ström eller bilda oavsiktliga kretsgångar. Därför är det viktigt att eliminera frätande kontaminanter för att bibehålla tillförlitligheten i datacentrets utrustning.

Fel på grund av partikel- och kontaminantdamm klassas i allmänhet som:

  • Mekaniska effekter, inklusive försämrat flöde av sval luft, störande rörliga eller optiska delar och deformering av ytor
  • Kemiska effekter, inklusive korrosion på elektriska komponenter, på grund av damm av salter med svavel- och klorhalter
  • Elektriska effekter, inklusive förhindrande ändringar och bryggbildning för elektroniska kretsledare

 

I datacenter med luftvärmeväxlare rekommenderas kompletterande realtidsbevakning, t. ex. Dinair/AAF´s SAAFShield® Technology, för att få en snabb reaktion på utomhushändelser som kan leda till frätande gaser i datacenter. Realtidsbevakning rekommenderas också i datacenter med luftrensningssystem för gasfasfiltrering för att spåra filtrens effektivitet. 

För datacenter med eller utan luftvärmeväxlare som inte omfattas av allvarlighetsnivån G1 i ISA-71.04 avseende koppar- och silverkorrosion rekommenderas relevanta åtgärder. Fläktar vid luftinsug, som utrustats med partikel- och gasfasfilter, kan användas för att fylla datacentret med ren luft och trycksätta det för att förhindra att förorenad luft utifrån läcker in i datacentret. Luften i datacentret kan återcirkuleras genom gasfasfilter för att få bort kontaminanter som bildas i datacentret. 

Service & Tjänster

Document Finder
Kontakta oss
Mail
Top of Page