Massa & papper

Minska risken för gaskontaminering

Massa- och pappersindustrin innebär otaliga utmaningar vad gäller luftföroreningsteknik. Ångpannor producerar flygaska, processutrustning skapar saltavlagringar och fabriksinterna processer ger upphov till många olika typer av damm och ångor. Dinair/AAF utnyttjar alla lämpliga tekniska kärnkomponenter för att med skräddarsydda installationer för den aktuella industrin uppnå och överträffa målen om minskade utsläpp och större materialåtervinning.

Den primära orsaken till gaskontaminering på massa- och pappersbruk är massaprocessen. Tillverkningen av pappersmassa ger upphov till kraftigt illaluktande utsläpp av reducerade svavelföreningar. Dessa föreningar mäts som totalt reducerat svavel (TRS) och består av bland annat vätesulfid, metylmerkaptan, dimetylsulfid och dimetyldisulfid. Lukten dessa föreningar avger beskrivs ofta som ”rutten kål”. Under sulfatprocessen, som denna process kallas, avges också svaveloxider i relativt stora koncentrationer. Andra processer för massatillverkning, som till exempel den mekaniska och termomekaniska metoden, ger inte upphov till lika stora utsläpp till luften.

Ång- eller elalstrande enheter som använder kol eller bränsleolja släpper däremot ut flygaska, svaveloxider och kväveoxider. Blekningen av pappersmassan är den sekundära källan till de frätande gaserna. Kalk är en kemikalie som ofta används för blekning och som är frätande och främjar korrosion.

I USA och Kanada används primärt dessa fyra metoder:

  • ”Kraft”-processen, en kemisk process
  • Sulfitprocessen, en kemisk process
  • Mekanisk bearbetning
  • Termomekanisk bearbetning

 

För filtrering av partiklar och trädamm från produktionsprocessen används flera lager av VVS-luftfiltreringsprodukter. Det är extremt viktigt att detta damm avlägsnas, både för papperskvaliteten och för ett korrekt underhåll av massatillverkningsutrustningen och pappersmaskinerna.

 

Minimikravet för skyddsåtgärder för kontrollrum innefattar tryck med ren luft. Det förhindrar frätande gaser från att infiltrera kontrollrummet och fräta på utrustningen. Dessutom kan återcirkulerande luft behöva filtreras om rummet ligger i ett tätt trafikerat område eller om det finns andra interna källor till kontaminanter.

  

Kompletterande realtidsbevakning, som Dinair/AAF:s SAAFShield® Technology, rekommenderas för att snabbt kunna reagera på händelser utomhus som kan leda till att frätande gaser tränger in i kontrollrum och upptäcka förekomst av dålig lukt.

Dinair/AAF´s allra första åtgärd är en komplett genomgång av luftfiltren i dina VVS-system. Detta är utgångspunkten för att ge dig professionell rådgivning och en analys av hur du kan spara pengar och minska riskerna. Syftet med denna genomgång är att vi ska bilda oss en god uppfattning om nuläget och kunna ge dig råd om hur din anläggning kan effektiviseras ytterligare så att du kan reducera riskerna och spara både tid och pengar.

Har du frågor?


Kontakta oss:

+46 (0)143-125 80

eller hitta din lokala avdelning

Service & Tjänster

Document Finder
Kontakta oss
Mail
Top of Page