Villkor

Användarvillkor för webbplatsen American Air Filter Company, Inc.

Läs noga igenom följande användarvillkor innan du använder denna webbplats

Denna webbplats tillhandahålls av American Air Filter Company, Inc. d/b/a AAF International ("AAF") och kan endast användas i informationssyfte. Genom att använda webbplatsen eller ladda ner material från webbplatsen, godkänner och samtycker du till dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till att följa dessa användarvillkor kan du inte använda eller ladda ner material från denna webbplats. AAF förbehåller sig rätten att uppdatera användarvillkoren när som helst utan att meddela dig. Genom att klicka på länken till användarvillkoren nederst på varje sida på denna webbplats kan du se den mest aktuella versionen av användarvillkoren. Din användning av denna webbplats kan också vara föremål för ytterligare villkor som finns på denna webbplats.

Användning av webbplatsen

Om inget annat anges är AAF:s webbplats avsedd för personligt och icke-kommersiellt bruk. Du samtycker till att inte på något sätt avbryta eller försöka avbryta driften av webbplatsen. Du får inte modifiera, kopiera, distribuera, vidarebefordra, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, överföra, härleda från, eller sälja information, programvara, produkter eller tjänster erhållen från AAF:s webbplats. Du samtycker till att följa alla andra begränsningar som visas på webbplatsen när den allt emellanåt uppdateras. Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till text, design, grafik, gränssnitt eller kod och valet och arrangemanget därav är upphovsrättsskyddat och skyddat av globala upphovsrättslagar och avtalsöverenskommelser. Du samtycker till att följa alla globala upphovsrättslagar vid användning av denna webbplats och att förhindra all otillåten kopiering av innehållet som finns däri. Förutom vad som uttryckligen ges häri garanterar inte AAF några uttryckta eller underförstådda rättigheter för dig under några patent, varumärken, upphovsrätter eller information om affärshemligheter som finns i detta dokument.

Ansvarsfriskrivning

AAF gör inga framställningar eller lämnar inga garantier om korrektheten och fullständigheten i innehållet på denna webbplats eller innehållet på några webbplatser länkade till denna webbplats. Du ansvarar själv för eventuellt beslut fattat baserat på information på denna webbplats eller webbplatser länkade till denna webbplats.

DENNA WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER OCH TYPOGRAFISKA FEL. AAF LÄMNAR INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR KORREKTHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN PÅ DENNA WEBBPLATS OCH INFORMATIONEN SOM FINNS DÄRI ELLER PÅLITLIGHETEN I EVENTUELLA RÅD, ÅSIKTER, PÅSTÅENDEN ELLER ANNAN INFORMATION SOM VISAS ELLER DISTRIBUERAS VIA DENNA WEBBPLATS. I DEN FULLA UTSTRÄCKNING SOM ÄR TILLÅTEN I ÖVERENSSTÄMMELSE MED TILLÄMPLIG LAG, FRISKRIVER SIG AAF FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH ANPASSAT FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, LAGLIGT, FRITT FRÅN DATORVIRUS OCH GARANTIER SOM UPPKOMMER UNDER AFFÄRER ELLER UTFÖRANDE. AAF FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN, EFTER EGET OMDÖME, ATT KORRIGERA EVENTUELLA FEL ELLER UTESLUTNINGAR I NÅGON DEL AV WEBBPLATSEN. AAF KAN GÖRA EVENTUELLA ANDRA ÄNDRINGAR AV WEBBPLATSEN, MATERIAL OCH PRODUKTER, PROGRAM, TJÄNSTER ELLER PRISER (OM NÅGRA) SOM BESKRIVS PÅ WEBBPLATSEN NÄR SOM HELST UTAN MEDDELANDE.

DENNA WEBBPLATS, INFORMATIONEN OCH MATERIALET PÅ WEBBPLATSEN OCH PROGRAMVARAN SOM FINNS TILLGÄNGLIGA PÅ WEBBPLATSEN, TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGRA FRAMSTÄLLANDEN ELLER GARANTIER, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LAGLIGT, ELLER ANPASSAT FÖR NÅGOT SÄRSKILT ÄNDAMÅL.

Ansvarsbegränsning

AAF ELLER NÅGOT AV DESS DOTTERBOLAG SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, STRAFFANDE, TILLFÄLLIGA, EXEMPLARISKA ELLER KONSEKVENTIELLA, SKADOR ELLER ANDRA SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, EVENTUELLA FÖRLORADE VINSTER, VERKSAMHETSAVBROTT, FÖRLORAD INFORMATION ELLER FÖRLORADE PROGRAM ELLER ANNAN DATA PÅ DITT INFORMATIONSHANTERINGSSYSTEM), ÄVEN OM AAF TIDIGARE HAR INFORMERAT OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR, OAVSETT VID EN ÅTGÄRD ENLIGT AVTAL, FÖRSUMLIGHET, ELLER ENLIGT ANNAN TEORI, SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING, OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, ELLER FRAMSTÄLLA INFORMATIONEN, TJÄNSTERNA, PRODUKTERNA OCH MATERIALET SOM FINNS PÅ DENNA WEBBPLATS. DESSA BEGRÄNSNINGAR SKA GÄLLA OAKTAT EVENTUELL BRIST PÅ VÄSENTLIGT SYFTE FÖR NÅGON BEGRÄNSAD GOTTGÖRELSE. EFTERSOM VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER BEGRÄNSNINGAR AV LÄNGDEN PÅ UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, ELLER UTESLUTET ELLER BEGRÄNSAT ANSVAR FÖR KONSEKVENTIELLA ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR, SÅ KAN OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR EVENTUELLT INTE GÄLLA DIG.

Externa länkar till webbplatsen

I ett försök att ge våra besökare ökat värde kan denna webbplats innehålla länkar till andra webbplatser på Internet som ägs och drivs av tredje partsleverantörer och annan tredje part (externa webbplatser). AAF kontrollerar eller ansvarar inte för externa webbplatser, inklusive men inte begränsat till innehållet och sekretess- och datainsamlingspraxis, även om de externa webbplatserna är anslutna till AAF. Dessa anslutna webbplatser är endast avsedda för din bekvämlighet och du inhämtar därför information från dem på egen risk. Länkarna innebär inte att AAF sponsrar, godkänner, är ansluten till eller förknippad med, eller har lagligt godkänt användning av eventuella varumärken, varumärken för tjänster, design, logotyper, symboler eller andra upphovsrättskyddade material som visas på eller är tillgängliga genom sådana externa webbplatser. AAF försöker ändå skydda integriteten för sin webbplats och länkarna som finns på den och ber därför om synpunkter inte bara på vår egen webbplats utan också på webbplatser som den länkar till (inklusive om en specifik länk inte fungerar). Kontakta administratören för webbplatsen eller Webmastern för de externa webbplatserna om du har några problem avseende sådana länkar eller innehåller på sådana externa webbplatser.

Skadeersättning

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla AAF, dess tjänstemän, chefer, anställda, ombud, licensgivare och leverantörer (gemensamt Leverantören) skadeslösa från och mot all förlust, utgifter, skador och kostnader, inklusive rimliga advokatavgifter, till följd av överträdelse av dessa villkor eller någon aktivitet relaterad till ditt Internetkonto (inklusive försumlighet eller orättfärdigt uppförande) av dig eller någon annan person som värderar webbplatsen med användning av ditt Internetkonto.

Ändringar

AAF förbehåller sig rätten, efter eget omdöme, att när som helst ändra, modifiera, lägga till eller ta bort någon del av dessa användarvillkor i sin helhet eller delvis. Ändringar av dessa användarvillkor kommer att gälla när meddelande om sådan ändring anges. Din fortsatta användning av webbplatsen efter eventuella ändringar av dessa användarvillkor anges, innebär att du accepterar ändringarna.

AAF kan när som helst avsluta, ändra, stänga av tills vidare eller avbryta någon del av AAF:s webbplats, inklusive tillgängligheten av några av webbplatsens funktioner. AAF kan också införa begränsningar av vissa funktioner och tjänster eller begränsa din åtkomst till delar av eller hela webbplatsen utan meddelande eller ansvar. AAF kan avsluta behörighet, rättigheter och licens som givits ovan och, vid sådant avslutande, ska du omedelbart förstöra all nedladdad eller hämtad information. VID SÅDANT AVSLUTANDE ELLER SÅDAN TILLS VIDAREAVSTÄNGNING, KAN EVENTUELL INFORMATION SOM DU HAR SPARAT PÅ AAF:S WEBBPLATSER INTE HÄMTAS SENARE.

Tillämpliga lagar

Såvida det inte anges på annat sätt är materialet på denna webbplats avsedd att tillhandahålla information om AAF och dess produkter. Denna webbplats kontrolleras och drivs från Louisville, Kentucky. Vi antyder inte att det publicerade materialet på denna webbplats är utformat för eller lämpligt för användning utanför USA. Om du har tillgång till vår webbplats utanför USA, ska du vara medveten om att du är ansvarig att följa alla tillämpliga lokala lagar. I den utsträckning tillämpliga lokala lagar förbjuder dig att titta på och använda denna webbplats, kan du inte titta på eller använda denna webbplats.

Din användning av denna webbplats styrs i i alla avseenden av lagarna i Commonwealth of Kentucky, USA, utan avseende på lagstiftning, och inte av FN-konventionen från 1980 om avtal för internationell försäljning av varor. Du samtycker till att jurisdiktionen och platsen för eventuell domstolsförfarande som direkt eller indirekt uppkommer av eller relaterat till denna webbplats (inklusive men inte begränsat till köpet av AAF:s produkter) ska vara i staten eller federala domstolar i Jefferson County, Kentucky. Eventuell åtgärd eller anspråk som du kan ha avseende denna webbplats (inklusive men inte begränsad till köpet av AAF:s produkter) måste inledas inom ett (1) år efter anspråket eller åtgärden uppkommit. AAF:s underlåtenhet att yrka på eller strikt genomdriva tillhandahållande av dessa användarvillkor får inte tolkas som ett avsägelse av något villkor eller någon rättighet. Varken handlingssätt mellan parterna eller affärspraxis ska ske för att modifiera något av dessa användarvillkor. AAF kan när som helst överlåta sina rättigheter och skyldigheter under detta avtal till någon part utan föregående meddelande till dig. AAF gör inget framställande att materialet på denna webbplats är lämpligt eller tillgängligt för användning på andra platser och få åtkomst till det från områden där innehållet är illegalt eller förbjudet. De som väljer att ta del av denna webbplats från andra platser gör det på eget initiativ och ansvarar för att följa tillämpliga lokala lagar. Du får inte använda eller exportera materialet på ett sätt som strider mot exportlagar och -regler i USA.

Document Finder
Kontakta oss
Mail
Top of Page