Stoftemissionsmätning för processindustrin

 

Vi hjälper industrier med att utföra stoftemissionsmätningar och analyser för att bland annat öka kontroll och säkerställa att myndighetskrav och miljötillstånd efterlevs. Vi har lång erfarenhet och kunskap som ger möjligheter för ökad kontroll, analys och nödvändiga åtgärder. Dinair AB erbjuder mätningar för alla typer av processer som exempelvis;

• Asfaltsverk
• Förbränningsanläggningar
• Cementanläggning
• Metallanläggning
• Spannmålsanläggningar

Övriga mätningar som vi erbjuder är reguljära flödesmätningar och personlig exponering av kvartsdamm eller andra partiklar.

 

 

Den största orsaken till att vi gör stoftemissionsmätningar är utsläppskrav och direktiv från myndigheter.
Analyrapporterna visar på utsläppsnivåer för att kunna ge bedömningar om status och eventuella förbättringsåtgärder. Vi utför också kalibrering av kontinuerlig stoftemissionsmätning för att säkerställa rätt data av utsläppsnivåer.

Våra mätningar syftar både till att begränsa och minimera hälsorisker. Mätningarna visar även gränsvärden för hygieniska regelverk och miljöbalken.

Oavsett vilka typer av utsläppsmätning (enligt föreliggande lagkrav) är nästa steg att definiera vilka parametrar som emissionsmätningen ska omfatta. För vissa parametrar genomförs mätning kontinuerligt, andra parametrar med manuell provtagning redovisas som medeltal över mätperioden. Perioderna varierar mellan 240 - 480 minuter.

Vi tillämpar nedan standarder för våra primära mätningar. Det finns även andra standarder som vi följer vid andra mätningar såsom metallanalyser, oljeaerosoler, fukt och mätosäkerhet.

Stoftemissionsmätningar sker med manuell gravimetrisk metod enligt Internationell standard EN 13284-1 och ISO9096.

Luftflödesmätning sker med pitotrör och utförs enligt SSISO 10780.

Personburen exponeringsmätning av damm utförs i enlighet med arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2018:1 ”Hygieniska gränsvärden”. Analysmetoden för resbirabelt kvartsdamm är NIOSH 7602.

Har du frågor?


Kontakta oss:

+46 (0)143-125 80

eller hitta din lokala avdelning

Service & Tjänster

Document Finder
Kontakta oss
Mail
Top of Page